Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Naše škola je úplnou školou s 1. až  9. postupným ročníkem s maximální kapacitou 170 žáků. Výuka probíhá v samostatných třídách, pouze na 1. stupni ZŠ se vyučuje ve dvou třídách dva ročníky společně (vždy podle počtu žáků a vhodnosti spojení). Jsou zde také dvě oddělení školní družiny s kvalifikovanými vychovatelkami.


Organizace školy
Naše základní škola je umístěna ve dvou budovách. Budova 2. stupně leží v centru obce v těsné blízkosti autobusových zastávek, budova 1. stupně je umístěna v klidné lokalitě na okraji obce (asi 300 m od hlavní budovy ZŠ) s možností pobytu v přírodě – blízkost hřiště, lesa a tras na pěší výlety a vycházky.


Budova 2. stupně
V historicky nejstarší budově je umístěn 2. stupeň a ředitelství ZŠ. Jsou zde čtyři kmenové třídy, fyzikální učebna, učebna počítačů s připojením na internet, kabinety, sborovna, ředitelna, šatny a WC. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi s možností využití internetu a efektivněního využití digitálních učebních materiálů při výuce. Ve škole máme tři piana, která jsou využívána v hodinách hudební výchovy . V průběhu roku se obnovuje zařízení celé školy ale i pomůcky, objednávají se učebnice, sešity, které si žáci mohou zakoupit přímo ve škole. Materiální vybavení je dostatečné.


Budova 1. stupně
V přízemí budovy I.stupně je umístěna jídelna pro celou základní školu, kuchyň, šatny pro žáky a personál a kotelna. Třídy pro 1. až 5. ročník jsou v prvním a druhém patře.  Třídy jsou dostatečně velké, vybaveny novými židlemi a stoly, interaktivními tabulemi, nástěnkami a obrazy. Je zde i třída, která je uzpůsobena pro činnost ŠD (s dopravním kobercem). Součástí třídy v 1. patře je i počítačový koutek s připojením na internet. Dále zde najdeme dílny, materiálovou přípravnu, školní cvičnou kuchyňku, ŠD, kabinet ŠD, sborovnu s kopírkou a kancelář účetní. V 1. a ve 2. patře jsou umístěna WC a sprcha.

Dopravní obslužnost
Žáci, kteří do naší školy dojíždějí, mohou využít dobré dopravní obslužnosti. Začátek vyučování je přizpůsoben času, kdy autobusy ze směru od Úpice, Červeného Kostelce, Jaroměře a České Skalice přijíždějí na Hořičky. Také časy odjezdů plně vyhovují a jsou dostatečné. Školu navštěvují děti nejen z Hořiček, ale i z mnoha okolních obcí.
 

Sport
Žáci s učiteli využívají k pohybovým aktivitám opravenou tělocvičnu, která se nalézá nedaleko budovy 2. stupně, víceúčelové moderní hřiště o rozměrech 31x15m vedle budovy MŠ s doskočištěm na skok daleký. U budovy 2. stupně je antukové hřiště o rozměrech 24x12m, které se v zimě mění v kluziště. Pět minut chůze od školy je nové travnaté hřiště na kopanou o rozměrech 100x50m. Žáci 1. stupně jezdí do Trutnova na plavecký výcvik a kurz bruslení, v 5. ročníku probíhá výjezdový týdenní lyžařský kurz, V 7. ročníku se žáci účastní pobytového lyžařského výcviku.
 

Individuální přístup
Na naší škole je pamatováno i na děti se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Pro reedukaci máme k dispozici učebnice, pomůcky a výukové programy na PC. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků, hlavně holandské národnosti. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování. Žáci zde pracují podle individuálních plánů, docházejí na reedukaci specifických poruch učení k dyslektickým asistentkám. Dětem s logopedickými vadami se věnuje logopedická asistentka. Výhodou nejen pro děti se SPUCH je velikost naší školy, menší počty žáků ve třídách, ale hlavně individuální a vstřícný přístup ze strany učitelů.

Pestrost a kreativita
Žáci jsou zapojeni do celoročních i krátkodobých projektů, které činí školní rok pestrým a působí jako stimul i pro vhodné využití volného času. Individuální přístup a péče, která je našim žákům věnovaná, se zúročí v dobrých výsledcích ve vědomostních i uměleckých soutěžích. Podrobnosti najdete v sekci Projekty, Sport, Soutěže, Fotogalerie.                                                                                                                              

Šance pro nadané žáky
Naše škola je vhodným místem pro rozvoj schopností žáků a jejich talentu. Respektujeme zájmy a zaměření jednotlivých dětí a umožňujeme jim účast v předmětových soutěžích, na které se díky individuálnímu přístupu
mohou dobře připravit. Jsou vhodně motivovány i díky dlouhodobým celoročním projektům Mozek školy a Sportovec školy, kde funguje bodovací systém.
V případě projeveného zájmu se nebráníme ani individuálním konzultacím a vybízíme žáky k nadstandartní přípravě na vyučování, aby tak mohli prostřednictvím vlastních prezentací nebo referátů obohatit výuku.