Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Původní škola byla dřevěná

Zápis ve školní kronice uvádí, že v roce 1710 stála na Hořičkách dřevěná budova jednotřídní školy. V letech 1740-50 byla vybudována nová dřevěná škola s jednou světnicí, která sloužila současně jako učebna a byt učitele. K rozšíření školy došlo v roce 1794, kdy byla světnice zvětšena a byt byl oddělen. V době přestavby bydlel učitel s rodinou ve stodole. Nové prostory nebyly nikterak pohodlné, byt byl vlhký a bez kamen. Ty si musel opatřit učitel Antonín Donát na vlastní náklady. Kamna se stala příčinou požáru v roce 1800, při kterém celá budova do základu vyhořela. Na náklady náchodského panství byla v roce 1801 postavena škola nová, opět dřevěná. Ta však nevyhovovala  stále stoupajícímu počtu žáků.

Stará kamenná škola

.A tak byla v roce 1829 postavena opět s přispěním náchodské vrchnosti kamenná budova školy. V ní se nacházely tři třídy, byt pro učitele a jeho dva pomocníky.  Trojtřídní zůstala až do roku 1865. Poté přepažením vznikla čtvrtá třída, která nevyhovovala. Vhodná čtvrtá učebna byla zřízena až v roce 1881.  S postupujícím časem bylo nutné přikročit k řadě oprav a k vylepšením. Na tyto úpravy přispívali místní občané i přespolní dárci.

Škola získávala finance i z výnosu prázdninových ochotnických představení, která byla pořádána v hostinci u Vitoušků. V Ochotnickém spolku aktivně působili i místní učitelé, kteří nezapomínali ani na činnost v TJ Sokol, který na Hořičkách vznikl v roce 1899. Počet žáků ve škole stoupal, v roce 1891 překročil průměr na jednu třídu 90 žáků. Ke zlepšení výuky byla zřízena ovocná školka a upravena letní tělocvična.  Přes veškeré úsilí pedagogů však přestávaly prostory školy vyhovovat. Představitelé obce se museli soustavně zabývat problémem údržby, oprav a případným rozšířením budovy.  Vzhledem k požadovaným výdajům bylo výhodnější starou školní budovu  v dražbě prodat a pustit se do výstavby nové.

Současná budova školy čp.71

Projekt i výstavba byla svěřena staviteli Josefu Martínkovi z Náchoda. Na jaře 1900 bylo započato se stavbou. Dokončena byla v roce 1901 a do provozu uvedena ve školním roce 1901/1902.  Slavnostní otevření budovy proběhlo 8.září 1901 v neděli. Tuto vyjímečnou událost si nenechaly ujít stovky místních i přspolních lidí. Při slavnostní mši byla budova školy vysvěcena. Mezi významné hosty  patřil například  princ Vilém zu Schaumburg-Lippe.  V této době byl počet žáků kolem 230. Působilo zde celkem 5 učitelů. S příchodem 1.světové války se změnil charakter školy. Dívky při ručních pracích pletly ponožky a vyráběly papírové podešve. Sbíraly se ostružinové listy na čaj pro vojíny. Žáci z vyšších tříd byli omluveni, aby pomáhali doma matkám při domácích a polních pracích. V roce 1920 byla zřízena na Hořičkách měšťanská škola, která navazovala na nižší stupeň tzv.obecné školy. V roce 1924 byla rozšířena výuka zřízením Lidové školy hospodářské, o rok později navíc vznikla na Hořičkách Všeobecná živnostenská škola.  Za těchto podmínek stávající budova nemohla postačit a opakovaně se jednalo o jejím rozšíření. Tyto velkolepé plány ale přerušila 2.světová válka. Někteří učitelé byli totálně nasazeni v rámci protektorátu nebo Říše. Po válce bylo 14. května 1945 opět obnoveno pravidelné vyučování. V roce 1948 v rámci úprav základního školství byla obecná škola změněna na školu národní (1.stupeň) a měšťanka ve čtyřtřídní střední školu (2.stupeň). Větší opravy budovy proběhly až v letech 1978 – 9, kdy byla provedena přístavba nové části, kam bylo umístěno sociální zařízení.
V roce 2015 prošla budova školy rekonstrukcí. Byla vyměněna okna a opravena omítka. Stará akumulační kamna nahrazena novými. Přibyla odborná učebna přírodních věd - fyziky, chemie a přírodopisu.

              

 

Nová budova 1.stupně a mateřské školy

Hořičky získaly v roce1982 novou budovu mateřské školy, kde se také nacházela družina a školní jídelna. Díky moderní přístavbě z roku 1997, kam byla přesunita mateřská škola, mohl být do uvolněné budovy přemístěn celý 1.stupeň základní školy.